individuální doučování bez agentury

Individuální přípravný kurz k maturitě z matematiky


ilustrace

Přípravný kurz ke státní nebo školní maturitě z matematiky je určený především studentům závěrečných ročníků středních škol nebo neúspěšným uchazečům z předchozího roku. Tento on-line kurz startuje na vaše přání v prvních měsících nového školního roku a končí před konáním maturitní zkoušky.

Základní informace o kurzu matematiky


Přípravný kurz k maturitě z matematiky začíná kdykoliv v průběhu podzima 2021 (od měsíce září 2021) na základě vašich preferencí, kurz tedy nemá pevně stanovený začátek, lze ho začít i později (až do prosince 2021). Tím se odlišuje od většiny konaných kurzů, kde při zmeškání prvních hodin naskakujete do rozjetého kurzu a o úvodní lekce prostě přijdete. V průběhu školního roku je naplánováno 25 lekcí, které zohledňují vánoční prázdniny, a tak kurzy v době od 20.12.2021 do 7.1.2022 nebudou probíhat.

začátek: podzim 2021
konec: jaro 2022
počet lekcí: 25
délka lekce: 60 min
termín: individuální
cena kurzu: 9 900 Kč

Platba přípravného kurzu


Platba za celý kurz probíhá jednorázově formou převodu na bankovní účet oproti vystavené faktuře, s veškerými údaji nutnými pro převod, přičemž platba musí být uhrazena tak, aby byla v plné výši přijata před konáním první lekce.

Absolvováním kurzu získává student automaticky slevu na jednotlivé hodiny oproti individuálním lekcím ve výši 12%. Díky přípravnému kurzu k maturitě ušetříte 1 350 Kč, tedy získáte 3 lekce zcela zdarma!

Platba kurzovného se po započetí kurzu v žádném případě nevrací, ani poměrovou částí.

Organizace přípravného kurzu ke státní maturitě z matematiky


Individuální kurz z matematiky

Přípravný kurz k maturitě z matematiky probíhá zcela individuálně přes aplikaci Skype. Nejedná se o žádný hromadný kurz (prezenční nebo online), kde je výuka pojata ve skupině, ale o kurz pro jednotlivce, hodiny tedy probíhají s ohledem na potřeby každého studenta s možností kladení dopňkových dotazů k právě probírané látce. Nejde tedy o suchou prezentaci teorie, kdy je naráz připojeno více posluchačů, ale o aktivní zapojení studenta při řešení příkladů během hodin.

Vlastní termín lekcí

Právě díky tomu, že je video kurz pořádán pro jednotlivé studenty, nikoliv pro skupinu, může si každý zvolit svůj vlastní termín konání kurzu, který mu bude maximálně vyhovovat dle svých časových možností v průběhu týdne. Zvolte si tedy termín právě pro vás, kdykoliv v pracovní dny v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 (preferovaný termín bude potvrzen na základě aktuálně volné kapacity). Zvolený termín pro vás pak bude fixní a jednotlivé hodiny kurzu budete absolvovat pravidelně každý týden vždy ve stejný čas (jako klasický školní kroužek).

Počet lekcí

Celý přípravný kurz zahrnuje 25 hodinových tématických lekcí. Lekcí je naplánováno “pouze” 25, jelikož je zohledněna možnost zahájení kurzu libovolně v průběhu podzima a výuka neprobíhá v druhé polovině prosince a na začátku Nového roku (v době od 20.12.2021 do 7.1.2022).

Zmeškání lekcí

Každý student tohoto matematického online kurzu tedy bude mít k dispozici fixní počet lekcí, který bude čerpat vždy v pravidelný sjednaný termín (každý týden ve stejný čas a den) nejdříve od září 2021 a nejpozději do dubna 2022. Domluvený termín již nebude možné dále měnit, v případě zmeškání / neabsolvování lekce, z jakéhokoliv důvodu, ve stanovený čas, platba za lekci propadá v plné výši a nebude se v žádném případě vracet. Ke každé lekci je student povinen se připojit nejpozději do 15 min od sjednaného začátku, pokud tak neučiní, lekce je považována za zrušenou (tj. již neproběhne) a platba za ni propadá v plné výši.

Jedinou výjimku činí překážka na straně lektora, pak bude vrácena platba za konkrétní lekci na bankovní účet, ze kterého proběhla platba kurzovného nebo je možné lekci po domluvě náhradního termínu nahradit.

Procvičování po absolvování kurzu

Pokud student ukončí kurz s časovým předstihem před konáním maturitní zkoušky z matematiky a bude mít potřebu některé tématické okruhy dále procvičovat, lze pokračovat v lekcích v rámci individuálního doučování dle aktuálního ceníku lekcí.

Tématické okruhy matematického kurzu


Typové příklady ke každému okruhu

Ke každému tématu je připraveno několik konkrétních problematických příkladů, typově podobných příkladům zkoušených u státní maturity z matematiky. Zadání a výsledek těchto příkladů student obdrží během každé lekce. Začátek hodiny je vždy věnován zopakování matematických pravidel pro daný okruh a ve zbytku lekce se formou dialogu s lektorem řeší vybrané příklady. Student si tak okamžitě ověří své znalosti.

Zadání příkladů je zobrazeno na lektorově obrazovce, která je sdílená, společně s jeho výpočty, psanými v průběhu lekce. V případě potřeby si student smí pořizovat kopie výpočtů a později se k nim může v rámci samostudia vracet.

Harmonogram lekcí


 1. Úvodní lekce
  - základní poznatky o množinách, zobrazování na číselné ose, operace se zlomky, vzorce pro mocniny a odmocniny, práce s desetinnými čísly, převody jednotek
 2. Úpravy výrazů
  - základní algebraické vzorce, práce s exponenty, určování podmínek výrazů
 3. Lineární rovnice a nerovnice
  - pravidla pro úpravu lineárních rovnic, určení podmínek
 4. Soustavy rovnic
  - úpravy soustav rovnic o dvou nebo třech neznámých, metody jejich řešení
 5. Lineární funkce
  - tvoření grafů lineárních funkcí, předpis funkce, definiční obor, obor hodnot
 6. Mocninné funkce
  - určení podmínek, předpis funkce, definiční obor, obor hodnot, tvoření grafů
 7. Kvadratické rovnice a nerovnice
  pravidla výpočtu, diskriminant, Vietovy vzorce, podmínky výpočtu
 8. Kvadratické funkce
  - tvoření grafů kvadratických funkcí, přepis funkce, definiční obor, obor hodnot
 9. Rovnice s parametrem a rovnice řešené substitucí
  - způsoby řešení, metody substituce
 10. Logaritmické a exponenciální rovnice
  - definice logaritmu, metody řešení logaritmických a exponenciálních rovnic
 11. Logaritmické a exponenciální funkce
  - tvoření grafů funkcí, předpis funkce, definiční obor, obor hodnot
 12. Inverzní funkce
  - princip tvoření grafů, způsobu vyjádření a postupu výpočtu inverzních funkcí
 13. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou a jejich grafy
  - výpočet rovnic a nerovnic pomocí metody intervalů, nákres do grafu
 14. Goniometrické rovnice a funkce
  - hodnoty úhlů goniometrických funkcí (sin x, cos x, tg x, cotg x), základní vzorce, definiční obory, obory hodnot, tvoření grafů
 15. Trigonometrie I
  - výpočty úhlů a délek v trojúhelníku, vztahy v pravoúhlém trojúhelníku, Pythagorova věta
 16. Trigonometrie II
  - sinová a kosinová věta, Euklidova věta, Heronův vzorec
 17. Geometrie - výpočty
  - výpočty délek a úhlů v jednotlivých rovinných útvarech
 18. Posloupnosti - obecně
  - základní vzorce, úvod do posloupností, Fibonacchiho posloupnost
 19. Aritmetická posloupnost
  - základní vzorce, slovní úlohy řešitelné pomocí aritmetické posloupnosti
 20. Geometrická posloupnost
  - základní vzorce, slovní úlohy řešitelné pomocí geometrické posloupnosti
 21. Útvary - obvody a obsahy
  - vzorce pro výpočty v útvarech, řešení praktických slovních úloh
 22. Tělesa - obsahy, objemy
  - vzorce pro výpočty těles, řešení praktických slovních úloh
 23. Vektory
  - sčítání a odčítání vektorů, skalární a vektorový součin, zobrazení v soustavě souřadnic
 24. Kuželosečky – kružnice, elipsa, parabola, hyperbola
  - přepis všech kuželoseček, úprava rovnic, zobrazení v soustavě souřadnic
 25. Komplexní čísla a základy kombinatoriky
  - algebraický a goniometrický tvar, binomická věta, kombinační čísla, faktoriál

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×